โรคหัวใจพีวีซี (Premature Ventricular Contraction, PVC)

  [แหล่งที่มา :  โรงพยาบาลกรุงเทพ]

 


  

imageโรคหัวใจพีวีซี (Premature Ventricular Contraction, PVC) เกิดจาก
ความ ผิดปกติของเซลล์กลุ่มหนึ่งที่ให้กำเนิดคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ พบว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิดที่เกิดจากหัวใจห้องล่างที่พบได้บ่อยที่ สุด โรคหัวใจพีวีซีอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ชนิดที่ไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ และชนิดที่รุนแรงหรือมีอาการ

โรคหัวใจพีวีซีชนิดไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ พบได้มากถึงร้อยละ 30-50 ของประชากรทั่วไป สำหรับผู้สูงอายุพบได้มากถึงร้อยละ 80-90 และยังพบ
ได้บ่อยในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ และโรค
ลิ้นหัวใจไมตรัลปลิ้น

imageสาเหตุ

 1. โรคหัวใจชนิดต่างๆ ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ

 2. ภาวะผิดปกติของสารอิเลคโทรลัยต์ในเลือด เช่น ภาวะโปแทสเซียมในเลือดต่ำ ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดสูง

 3. ยาและสารบางชนิด เช่น ดิจอกซิน ยาต้านซึมเศร้าชนิดไตรซัยคลิก อะมิโนฟิลีน อะมิทริปทิลีน สูโดเอฟิดรีน ฟลูออซิทีน แอมเฟตามีน โคเคน คาเฟอีน แอลกอฮอล์

 4. การดมยาสลบ

 5. การผ่าตัด

 6. การติดเชื้อ

 7. ภาวะเครียด

อาการ

อาการของโรคหัวใจพีวีซีใน ผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกันได้มาก ได้แก่ อาการใจสั่น หน้ามืดเป็นลม จุกแน่นหน้าอก และอ่อนเพลียไม่มีแรง เมื่อพิจารณาลักษณะอาการของผู้ป่วยร่วมกับผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถทำนายความรุนแรงของโรคได้จากตัวบ่งชี้บางประการ เช่น ความถี่ของพีวีซีมากกว่า 10 ครั้งต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 6 ครั้งต่อนาที นอกจากนี้ลักษณะของพีวีซียังอาจเกิดเป็นคู่ๆ เรียกว่า bigeminy หรือเกิดหนึ่งเว้นสอง เรียกว่า trigeminy หรือเกิดหนึ่งเว้นสาม เรียกว่า quadrigeminy

imageการวินิจฉัย

โรคนี้สามารถให้การวินิจฉัยได้ โดยอาศัยลักษณะประวัติอาการ การตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียด การตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ


การรักษา

พิจารณาให้การรักษาเมื่อ พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน โดยทั่วไปแพทย์จะพิจารณาจากความถี่ของพีวีซี อาการที่เกิดขึ้น ปัญหาโรคหัวใจของ
ผู้ป่วย รวมทั้งคำนวณความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงเฉียบพลัน

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจพีวีซีมีหลายชนิด นิยมแบ่งเป็นกลุ่มๆ ดังนี้

 • imageClass IA drugs (procainamide, quinidine, disopyramide) เป็นยาที่ได้ผลปานกลาง ควรระวังปฏิกิริยาแพ้จากยาโปรเคนาไมด์ และผลข้างเคียงจากยาควินิดิน

 • Class IB drugs (mexiletine) ได้ผลดีในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น และยังพบว่ามีผลข้างเคียงมากพอสมควร

 • Class IC drugs (flecainide, propafenone) เป็นยาที่ใช้ง่าย ผลข้างเคียงน้อย แต่ได้ผลไม่ดีในผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด

 • Class II drugs (beta-blockers) ยาต้านเบต้าถือเป็นยาที่ได้ผลดีมากในกรณีที่สาเหตุเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด

 • Class III drugs (amiodarone, sotalol) ใช้ ในกรณีที่เกิดภาวะอันตรายถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต แม้ว่ารายงานผลการศึกษาวิจัยจะไม่พบว่ายาในกลุ่มนี้สามารถลดอัตราการเสีย ชีวิตได้

 • Class IV drugs (calcium channel blockers) ยาต้านแคลเซียมมีที่ใช้น้อย อาจเลือกใช้ในกรณีพีวีซีที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจพีวีซีชนิดไม่มีอาการ ไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใด