กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ

ภารกิจ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับแผนการกำลังพล การจัดการกำลังพล การควบคุมกำลังพล การปกครองและบริการกำลังพล การศึกษา การทะเบียนประวัติ ข้อมูลกำลังพล และกิจการกำลังพลทั้งปวง มีหัวหน้ากองกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ที่ตั้ง เลขที่ ๑ กรมช่างอากาศ ถนนประดิพัทธิ์ แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ
   
   

 


กลับหน้าแรก... | เข้าสู่เว็บไซต์กองกำลังพล บก.ชอ.