เราจะช่วยกันลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

พล.อ.ต.ยุทธพร ภู่ไพบูลย์

           ปัจจุบันคนจากทุกหนทุกแห่งทั่วโลก ต่างเริ่มรับรู้ และตระหนักถึงพิษภัยของสภาวะโลกร้อน (GLOBAL WARMING) ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่บนโลกนี้ โดยจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์ประกอบในระบบนิเวศ ที่มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหากไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขเสียตั้งแต่วันนี้
            ดังนั้นจึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาคมโลกร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้าน ในที่ทำงาน หรือแม้แต่บนท้องถนน เพื่อช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนโดยการลดใช้พลังงานลงซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และสังคมโดยรวมด้วยวิธีการต่างๆ พอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้
            ลดปริมาณการใช้กระดาษลง โดยใช้เท่าที่จำเป็นส่งเสริมการใช้กระดาษ รีไซเคิล ให้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากในการผลิตกระดาษใหม่ ปริมาณ ๑ ตัน จะต้องใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนประมาณ ๑๙ ต้น ใช้น้ำประมาณ ๓o,ooo ลิตร และต้องใช้พลังงานประมาณ ๔,๔oo กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง แต่การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาดำเนินกรรมวิธีให้เป็นกระดาษที่ใช้ได้อีกครั้ง (RECYCLED PAPER) จะสามารถประหยัดพลังงานไปได้ถึง ๖o เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียวและนอกจากนี้ในทุกๆ ปี ต้นไม้จำนวนกว่า ๙oo ล้านต้น จะถูกนำมาทำเป็นกระดาษ และเยื่อกระดาษ (PULP) โดยที่ต้นไม้หนึ่งต้นจะสามารถกรองมลภาวะในอากาศได้เป็นจำนวนถึงประมาณ ๒๗ กิโลกรัม ในปีที่แล้วชาวอเมริกันใช้กระดาษ รีไซเคิล คิดเป็นน้ำหนักประมาณ ๓๘ ล้านตัน หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ ๕o เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณกระดาษที่ใช้ทั้งหมด
            ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลง โดยการใช้เท่าที่จำเป็น การใช้ซ้ำหรือเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าแทนในทุกๆ ปี ได้มีการผลิตถุงพลาสติกออกมาใช้งานมากกว่า ๕oo,ooo ล้านใบ แต่มีจำนวนเพียงไม่ถึง ๓ เปอร์เซ็นต์ ที่ได้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นขยะ และโดยที่ถุงพลาสติกนั้นทำมาจากสารเคมี โพลีเอธีลีน (POLYETHYLENE) จึงจะต้องใช้ระยะเวลานานมากในการย่อยสลายนั้นก็จะก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นผลกระทบต่อสภาวะเรือนกระจก (GREENHOUSE EFFECT) ของโลกด้วย
            ปลูกต้นไม้เป็นรั้วบ้าน โดยเฉพาะต้นไผ่เพราะเป็นต้นไม้ที่โตเร็วสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการวิจัยแล้วพบว่าต้นไผ่สามารถดูดซับอากาศได้เป็นอย่างดี ช่วยทำให้บรรยากาศรอบข้างสดชื่นขึ้น
            ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า โปรแกรม SCREEN SAVER บนจอคอมพิวเตอร์นั้น จะช่วยประหยัดพลังงานได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์ แต่จากข้อมูลของกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริการะบุว่าหากใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ย ๔ ชั่วโมงต่อวัน แล้วปิดสวิตซ์ในช่วงเวลาที่เหลือจะสามารถประหยัดพลังงานโดยคิดป็นเงินได้ประมาณถึง ๒,๘oo บาท ต่อปีเลยทีเดียว
            รักษาสภาพรถยนต์จะช่วยรักษาสภาพอากาศและประหยัดพลังงาน หากท่านดูแลรักษาสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและช่วยให้ท่านประหยัดพลังงานได้มาก เช่น การปรับแต่งเครื่องยนต์ (TUNE UP) ให้ถูกต้องจะสามารถเพิ่มระยะทางได้อีกประมาณ ๔ เปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนไส้กรองอากาศไม่ให้อุดตันจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ได้ถึง ๑o เปอร์เซ็นต์ การตรวจเติมลมยางให้ถูกต้องตามคู่มือที่กำหนดจะสามารถเพิ่มระยะทางได้ประมาณ ๘.๕ ถึง ๑o.๒ กิโลเมตรต่อลิตร ก็จะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลภาวะในอากาศไดถึงประมาณ ๑o กิโลกรัม ต่อปีเลยทีเดียว
             ดังนั้นจึงขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันป้องกันแก้ไขเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนเสียแต่ในวันนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขของพวกเราและลูกหลานที่จะได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีบนโลกที่น่าอยู่ของเราในวันข้างหน้าต่อไป